09124608266

  • سیلمی عرب خالض ایرانی دوران1
  • سیلمی عرب وارداتی Is erpo
  • سیلمی ترکمن آخال تکه Oral
  • سیلمی عرب وارداتی Honnors

کره دوران1*ساحره

کره مادیان دیگری تولید شده از سیلمی عرب خالض ایرانی کورسی دوران1

دارای بدن بسیار قوی و کثف و کپل عالی جهت کورس

کره مادیان از سیلمی عرب دوران1