09124608266

  • سیلمی عرب خالض ایرانی دوران1
  • سیلمی عرب وارداتی Is erpo
  • سیلمی ترکمن آخال تکه Oral
  • سیلمی عرب وارداتی Honnors

سیلمی آخال تکه خانلرخان

نام : خانارخان
پدر : دانیال
مادر : چپلی
تولد : 1381

مالک : امیرحسین قاسمی 09124608266

این سیلمی دارای قهرمانی  میادین پرش بوده است

سیلمی خانلرخان از نسل اربنت با سابقه پرش و بهترین شجره مادری بهترین گزینه برای تولید کره های پرشی و زیبا