09124608266

  • سیلمی عرب خالض ایرانی دوران1
  • سیلمی عرب وارداتی Is erpo
  • سیلمی ترکمن آخال تکه Oral
  • سیلمی عرب وارداتی Honnors

اسب آخال تکه مادیان 1 ساله

کره مادیان اخال تکه 1 ساله

شجره و تیپ عالی. مناسب جهت سرمایه گذاری و تولید

فروش 09124608266