09124608266

  • سیلمی عرب خالض ایرانی دوران1
  • سیلمی عرب وارداتی Is erpo
  • سیلمی ترکمن آخال تکه Oral
  • سیلمی عرب وارداتی Honnors

اسب ترکمن مادیان آخال تکه

مادیان اخال تکه 3 ساله بسیار قوی و خوش حرکت اماده سواری و ورزش

مدارک تکمیل

فروش09124608266