09124608266

  • سیلمی عرب خالض ایرانی دوران1
  • سیلمی عرب وارداتی Is erpo
  • سیلمی ترکمن آخال تکه Oral
  • سیلمی عرب وارداتی Honnors

سیلمی کرد تاج

سیلمی کرد تاج

با کره دهی عالی , بسیار پرخون و خوش حرکت.

کره رخش رفسنجان

کشش 09124608266