09124608266

  • سیلمی عرب خالض ایرانی دوران1
  • سیلمی عرب وارداتی Is erpo
  • سیلمی ترکمن آخال تکه Oral
  • سیلمی عرب وارداتی Honnors

اسب ترکمن اخال تکه مادیان 3 ساله

مادیان آخال تکه 3 ساله با شجره عالی بسیار قوی و زیبا

 کشش شده با سیلمی آراج کره طلاقوش به رنگ سمند یال دم مشکی

فروش 09124608266