09124608266

  • سیلمی عرب خالض ایرانی دوران1
  • سیلمی عرب وارداتی Is erpo
  • سیلمی ترکمن آخال تکه Oral
  • سیلمی عرب وارداتی Honnors

سیلمی اخال تکه برمک کره ارشک

سیلمی برمک کره ارشک از معدود کره های سیلمی ارشک. با شجره عالی و تیپ عالی

مالک : امیرحسین قاسمی

کشش 09124608266