09124608266

  • سیلمی عرب خالض ایرانی دوران1
  • سیلمی عرب وارداتی Is erpo
  • سیلمی ترکمن آخال تکه Oral
  • سیلمی عرب وارداتی Honnors

اسب آخال تکه نریان 2 ساله

اسب آخال تکه نریان 2 ساله کره آلتین بای و گل طاقان ار پاکترین شجره اسب ترکمن ایران

به رنگ زیبای مشکی. آماده سواری

مدارک تکمیلپ

فروش09124608266