09124608266

  • سیلمی عرب خالض ایرانی دوران1
  • سیلمی عرب وارداتی Is erpo
  • سیلمی ترکمن آخال تکه Oral
  • سیلمی عرب وارداتی Honnors

لغو مسابقه جام مالکین استان اصفهان

به نقل از سایت هیات سوارکاری استان اصفهان آخرین مسابقه پرش با اسب این هیأت در سال جاری به دلیل شرایط نا مساعد جوی در مورخ 92/12/23 تحت عنوان جام مالکین , لغو گردید.